0

Hướng đến nền giáo dục 2.0

Các nhà quản lý chuyên ngành coi đây là phương tiện hỗ trợ cải tổ giáo dục, còn các nhà công nghệ coi quá trình điện tử hóa nền giáo dục là một thị trường lớn, một cơ hội đầu tư về cả phần cứng lẫn phần mềm và các chương trình ứng dụng.